Obsah > Pilotované lety > Mir > Moduly stanice Mir
        Dovybavovací a technologické moduly

   Spojení s orbitálním komplexem Mir.

   Moduly vynášejí na dráhu rakety Proton. Manévrování každého
modulu na dráze, jeho sblížení a spojení s orbitálním komplexem
Mir se zajišuje pomocí systému služební a motorové sekce. (Spo-
jení dovybavovacího modulu se uskuteční na vysoké dráze, protože
se nedoporučuje dělat korekce dráhy s asymetrickým tělesem.)
   Stejně jako dopravní loď i modul se zpočátku připojí
k základnímu (osovému)  spojovacímu  uzlupřechodového  úseku
základního bloku. Předpokládá se možnost automatického přepojení
modulu na boční uzly a opačně, vytvoření hermetického přestupové-
ho tunelu.
   Spojování trvá 22 minut, rozpojování obvykle 6 minut. Přita-
hování objektů a hermetizaci uskutečňují spojovací soustavy.
V době, kdy je modul připevněn na osovém uzlu základního bloku
Miru, se dělají korekce a orientace orbitálního komplexu. Potom
mechanický manipulátor, nazývaný "Ljapa" (Tlapa), přenese modul
na jeden ze čtyř bočních spojovacích uzlů. Během tohoto přepoje-
ní, které netrvá déle než 96 minut, je osádka Miru v základním
bloku. Jakmile je dokonřeno přitahování objektů, hermetizace spo-
je a prověrka této hermetičnosti, otevře osádka průlezy a vstoupí
do připojeného modulu.


   Služební systémy staniční paluby.

   Každý z vědeckých modulů vybavený prostředky pro autonomní
manévrování je rozdělen na dvě paluby: služební a staniční.
   Systémy služební paluby jsou stejné pro všechny čtyři vě-
decké moduly. Jsou instalovány na unifikované konstrukci funkčně
služebního bloku a slouží k zajištění činnosti modulu během auto-
nomní části letu a jeho spojování s orbitálním komplexem Mir.
   Staniční paluba se skládá ze služebních systémů, které za-
jišují činnost modulu jakožto části orbitálního komplexu, dovy-
bavovacích systémů komplexu Mir, vědeckých aparatur a dopravova-
ných nákladů.

   Součástí služebních systémů staniční paluby je:
   Systém spojení a vnitřního přechodu, zajišující připojení
modulu k orbitálnímu komplexu Mir. Spolu se systémem automatické-
ho přepojení zajišuje přenos modulu z čelního uzlu na boční a
opačně.
   Systém kontroly hermetičnosti a profukování se používá pči
kontrole a profukování palivového potrubí. Jeho součástí jsou dvě
kulové nádrže s dusíkem, blok pneumatiky a blok automatiky.
   Systém řízení palubního komplexu ovládá systémy modulu jak
při autonomním letu, tak během připojení k orbitálnímu komplexu.
   Prostředky pro regulaci tlaku umožňují kontrolovat herme-
tičnost úseků a vlastní spojů, stejně jako vyrovnávat tlak mezi
úseky. Součástí těchto prostředků jsou detektory tlaku rozmístěné
v úsecích modulu a agregáty pro regulování tlaku.
   Aparatura rádiotelefonního  a rádiotelegrafního  spojení
umožňuje kosmonautům, aby měli z modulu dvoustranné spojení se
Zemí, stejně jako zajišuje jejich vnitřní spojení a retranslaci
telefonního signálu ze základního úseku a ostatních vědeckých mo-
dulů orbitálního komplexu do modulu.
   Televizní aparatura modulu pracuje současně s televizní apa-
raturou orbitálního komplexu a umožňuje televizní reportáže
z úseků modulu i při výstupu kosmonautů do kosmického prostoru.
   Aparatura palubních měření slouží ke sběru informací od pa-
lubních systémů modulu a jejich přenosu do základního bloku orbi-
tálního komplexu Mir. Součástí této aparatury je rádiotechnický
systém s anténami, stejně jako snímačová a reléová aparatura.
          Dovybavovací modul Kvant 2

   Zaměření modulu.

   Určení modulu vyplývá z jeho pojmenování - byl vytvořen
k dovybavení komplexu Mir zařízením a aparaturou, stejně jako pa-
livem k doplnění zásob a spotřebními látkami (vodou, jídlem,
lékařsko-biologickými prostředky atd.). Užitečný náklad 7 t, kte-
rý modul na oběžnou dráhu vynese, je určen pro zajištění dlouho-
dobé činnosti nejen samotného modulu, ale celého orbitálního
komplexu.
   Na palubě modulu je sprcha a umývárna, fotografická kamera
pro multispektrální snímkování MKF-6MA, biologický komplex pro
pěstování japonských křepelek v beztíži Inkubator 2 a další apa-
ratury.
   Dovybavovací modul doplní systém řízení a systém zajištění
životaschopnosti orbitálního komplexu Mir novým zařízením, která
sníží jeho dosavadní zatížení "nevědeckými" úkoly. Patří k němu
systém orientace využívající gyroskopů, který nepotřebuje palivo,
a nový systém zajištění životních podmínek (zařízení Elektron a
Vika), který nevyžaduje posílání nových zdrojů kyslíku na palubě.
Díky tomu bude možné zmenšit množství a objem nákladů dopravova-
ných na stanici.
   Modul má také vlastní zdrojový systém se dvěma panely slu-
nečních článků a zařízení  pro autonomní pobyt  kosmonautů
v otevřeném vesmíru - reaktivní "křeslo" SPK.
   Dovybavení komplexu Mir vědeckými přístroji umožní splnění
rozsáhlého programu národohospodářských a vědeckých výzkumů a
experimentů během kosmického letu. Například na automatizované
stabilizované plošině ASP-G-M  československé výroby,  která
umožňuje zaměření vědeckých přístrojů na vybraný objekt a jeho
sledování, bude instalována vědecká aparatura, která bude na pa-
lubě kosmického stroje poprvé.


   Konstrukce modulu.

   Modul se skládá ze tří hermetizovaných částí: nákladní
s přístroji, pozorovací vědecké a speciální přechodové kabiny.
   V přechodové kabině jsou soustředěny všechny nezbytné apara-
tury a zařízení pro činnosti v otevřeném kosmickém prostoru,
včetně "křesla" pro autonomní pohyb kosmonauta v prostoru, jehož
reaktivní systém pracuje se stlačeným vzduchem a rovněž aparatura
KAP-350, určená k činnosti současne s komplexem pro dálkový
průzkum Priroda-5.
   Uprostřed pozorovacího vědeckého úseku jsou dvě okénka - k
jednomu je připevněn fotoaparát, druhé slouží k vizuální kontrole
podmínek snímkování a uskutečnění řady experimentů.
   Základní část všech aparatur je uložena v unifikovaném
nákladovém úseku. Jsou zde schránky s jídlem a surovinami k jeho
přípravě, rovněž nádrže se 300 litry vody a v kulových nádržích
vně modulu 28 kg stlačeného vzduchu.


ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
Hlavní charakteristiky modulu Kvant 2
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
Hmotnost pro připojení k Miru               19.5 t
Délka tělesa                        12.4 m
Maximální průměr tělesa                  4.35 m
Teplota v obytné části                  18-28 °C
Dopravovaný užitečný náklad                  7 t
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ


   Systémy dovybavení základního bloku.

   Systémy pro zajištění životních podmínek - jsou nezbytné
k udržení nezbytných parametrů pro život při dlouhodobém pobytu
kosmonautů na orbitálním komplexu. Nová zařízení schopnázískávat
kyslík pomocí elektrolýzy vody: Elektron-V se čtyřmi bloky (kapa-
linový, spalovací, detektory tlaku a řízení) a Vika (dezodorační
filtr, blok technologický a elektronický, blok na proplachování
dusíkem a kyslíkový filtr). Tyto aparatury se řídí z pultů v po-
zorovací vědecké části.
   Systém řízení pohybu na modulu funguje současně s aparaturou
orbitálního komplexu Mir a zajišuje orientaci, stabilizaci a na-
vigaci. Používají se k tomu výkonné gyroskopy.
   Dodávku elektřiny pro modul a rovněž pro ostatní části
komplexu zajišují dva panely slunečních článků (plocha každého
z nich 26.6 m2) o kapacitě 6.9 kW a šest akumulátorů.
   Systém orientace slunečních článků zajišuje automatickou
orientaci jejich aktivní plochy na Slunce a rovněž zajišuje
elektrické spojení mezi aktivními elementy slunečních baterií a
systémem spotřeby elektřiny uvnitř modulu.
   Systém zajištění činnosti motorů slaďuje součinnost motorů
Miru a motoru dovybavovacího modulu. V tomto režimu se využívají
stabilizační a korekční motory modulu, jimiž je řízen v době, kdy
je připojen k Miru z boku.
   Prostředky zajišující výstup jsou určeny k současnému
výstupu dvou kosmonautů, kteří uskuteční vědecké, opravárenské a
údržbářské práce. Přitom kosmonauti používají nový skafandr
Orlan-DMA s autonomními prostředky spojení, telemetrie a zdroji
zásobování. Skafandr může být nepřetržitě používán 6 hodin.
   Aby se při přípravě k výstupu a po návratu ušetřily vlastní
zásoby skafandru, vytvářejí se nezbytné životní podmínky pro
kosmonauty za pomoci palubních systémů modulu. Celková doba
činnosti skafandrů v součinnosti s palubními systémy představuje
při jednom výstupu 2.5 hodiny.
   Spojení mezi kosmonautem, který je v otevřeném prostoru, a
Zemí probíhá pomocí  systému Korona. Přenos  telemetrických
informací o stavu skafandru a lékařských parametrech na Zemi za-
jišuje autonomní telemetrický  systém  Tranzit-A.  Elektro-
kardiogram, rychlost dýchání a teplotu těla sleduje aparatura
lékařské kontroly Beta-8, instalovaná ve skafandru Orlan-DMA.
   Možnosti kosmonautů rozšiřuje a jejich efektivnost při
výstupu do prostoru zvyšuje použití prostředku pro autonomní po-
hyb (ruská zkratka SPK). Kosmonaut se s ním může vzdálit od orbi-
rálního komplexu na 50 m, točit se na místě, atd. Jestliže se je-
den kosmonaut pohybuje pomocí SPK, druhý kontroluje jeho činnost.
Později se může SPK využít v případě mimořádné situace k převozu
zachraňovaného kosmonauta. SPK je umístěn ve speciálním přechodo-
vém úseku v kompletním stavu. Před novým použitím SPK se vyměňují
zdroje elektřiny, doplňují se pneumatické bloky a dělá se kontro-
la systémů. Příprava SPK k novému výstupu trvá 2 hodiny.


ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
Hlavní charakteristiky SPK
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
Hmotnost                          220 kg
Množství motorů                        32
Počet nádrží se stlačeným vzduchem               2
Typická rychlost                      30 m/s
Hmotnost dopravovaného nákladu               50 kg
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ


   Vědecké vybavení.

   Biotechnologický komplex Inkubator-2 je určen ke studiu
embryogeneze a zvláštností vývoje organismu ptáků v podmínkách
beztíže na palubě stanice. Hlavní úkol pokusu: získat na novém
biologickém objektu (japonské  křepelky)  údaje  o  možných
následcích vlivu beztíže a dalších faktorů kosmického letu na dě-
dičnost. celý experiment potrvá 233 dnů. Schráky s ptáky a vejci
z inkubátorů se vracejí na Zemi k dalším studiím.
   Fotoaparatura MKF-6MA má sloužit ke snímkování povrchu Země
a atmosféry současně v 6 oblastech spektra. Může být řízena jak
ručně, tak automaticky.
   Pro vědecké účely a experimenty vyžzdující vyhledávání, za-
měřování a sledování pozorovaných objektů jak na zemském povrchu,
tak ve vesmíru, byl pro vesmír poprvé vytvořen dálkově řízený vi-
deospektrální komplex. Jeho součástí je čs. automatická stabili-
zovaná plošina ASP-G-M se souborem přístrojů (černobílá i barevná
TV kamera, infračervený spektrometr ITS-7D, analyzátor rentgeno-
vého záření ARIZ, mnohapásmový spektrometr MKS-M-2) a rovněž ří-
dicí aparatura. Současně s těmito přístroji mohou fungovat
přístroje Faza, MKF-6MA, Spektr-256, Skif. Získané údaje se
zaznamenávají na videomagnetofon, který je na orbitálním komple-
xu, a současně se přenášejí do CUPu a na pracovní místo kosmonau-
ta.
   Ke studiu meteorických rojů ve vesmíru a k ohodnocení prů-
bojnosti mikrometeoritů je na vnějším povrchu modulu instalována
mikrometeorická aparatura MMK-1. Výzkum meteorické situace v prů-
běhu letu a odhad průbojnosti mikrometeoritů umožňuje zpřesnit
model meteorického nebezpečí.
   Kalorimetrické zařízení Epsilon slouží k operativnímu sledo-
vání práceschopnosti a ke kontole pracovních charakteristik
termoregulace pláště orbitálního komplexu. Rovněž dovoluje získá-
vat experimentální údaje pro vytváření perspektivních tepelných
pl᚝ů kosmických plavidel. Tato aparatura je instalována na
vnější straně modulu a skládá se ze tří elementů citlivých na
teplotu a z teplotních detektorů.
   Aparatura Volna-2 je určena k experimentálnímu vývoji vně
modulu umístěných kapilárních zařízení palivových nádrží za
podmínek dlouhodobého vlivu beztíže. Tato zařízení budou použita
v perspektivních kosmických plavidlech. Součástí aparatury, která
má hmotnost 250 kg, jsou určeny výměnné modely kapilárních zaří-
zení pro práci vně modulu, filmový materiál a papír.
   Na vnějším povrchu dovybavovacího modulu jsou instalovány
panely VEP-3 a VEP-4 o hmotnosti 0.75 kg, určené ke studiu vlivu
faktorů kosmického prostředí na vzorky ochranné tepelné izolace a
rovněž panely aparatury Komplast a ERE se vzorky konstrukčních
materiálů a elektronických rádiových prvků. Po skončení pokusů
panely snímají anebo vyměňují kosmonauti během výstupu do prosto-
ru.         Technologický modul Kristall

   Zaměření modulu.

   Technologický modul je určen pro vědecké a technologické po-
kusy a rovněž k zajištění spojení a společných akcí orbitálního
komplexu Mir s kosmoplánem Buran.
   Předpokládá se, že na modulu začne zkušební průmyslová výro-
ba polovodičových vysoce kvalitních materiálů pro potřeby mikroe-
lektroniky. Cílem těchto prací je hledat optimální parametry
technologických procesů, které umožní získat materiály s lepšími
charakteristikami než mají výrobky získané pozemskými technolo-
giemi, případně úplně nové materiály.
   Užitečný náklad dopravený tímto modulem do kosmu umožní
dlouhodobou činnost jak samotného modulu, tak celého orbitálního
komplexu Mir.

   Konstrukce modulu.

   Modul se skládá ze dvou hermetických částí:  nákladní
s přístroji a přechodově-spojovací, které jsou spolu spojené prů-
lezem o průměru 800 mm.
   V nákladním jsou schránky s přístroji a potravinami, část
z nich je zmrazená na -35°C a zaujímá objem 100 l.
   Přechodově-spojovací úsek je válec o délce 1450 mm a průměru
2000 mm, přičemž vnější průměr je 2200 mm. Uvnitř jsou bloky
přístrojů. Válcová část je spojena se sférickou částí kuželovým
přechodem o délce 800 mm. Pracovní prostor ve sférické části je
částečně vyplněn dvěma spojovacími zařízeními a na místě třetího
spojovacího uzlu jsou fotografické aparatury.


ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
Základní charakteristiky modulu Kristall
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
Hmotnost po připojení k Miru                19.5 t
Délka tělesa                        11.9 m
Maximální průměr tělesa                  4.35 m
Teplota v obytné části                  18-28 °C
Dopravovaný užitečný náklad                  7 t
ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ


   Na modulu Kristall jsou instalovány dva nové spojovací uzly
periferního typu APAS-89. Takový uzel bude podle předpokladů
rovněž na kosmoplánu Buran.

   Vědecké přístroje.

   Technologická zařízení Krater, Optizon-1, Zona-02 a Zona-03
jsou určena k výrobě materiálů pro potřeby elektroniky. Krater má
odporový ohřev pracovní části, Optizon ohřev pracovní části záře-
ním. V zařízeních Zona-01 a Zona-02 probíhá technologický proces
v argonové atmosféře.
   Univerzální automatický elektroforetický komplex Ajnur má
produkovat vysoce čisté a cenné bílkovinné preparáty, jako synte-
tický lidský interferon, antigeny (zevních bílkovin) a rovněž
různé čisté viry ke zhotovení vakcín a sér.
   Aby bylo možno zajistit uskutečnění 6-10 pokusů, bude třeba
dopravit na palubu termostat se surovinami o hmotnosti 8-26 kg,
blok pro oddělování a blok řízení a kontroly. Nakonec se na Zemi
vrátí termostat se získanými preparáty o hmotnosti 8 kg.
   Aparaturou Glazar se budou získávat snímky hvězdného nebe
v ultrafialové oblasti délky vln (1100-2000 A) pomocí širokoúhlé-
hoho teleskopu. Teleskop je instalován na vnější části modulu.
   Pomocí oranžérie Svět se budou studovat zvláštnosti růstu,
vývoje a techniky kultivace ovocných rostlin, během kosmického
letu. Oranžérie zajistí zavlažování a klíčení semen rostlin, za-
lévání a aeraci kořenů a také osvětlování a ventilaci vyrůstají-
cích rostlin za letu. Každých pět dnů se bude fotografovat stav
semen či rostlin. Na Zemi se vrátí celý kontejner Svět a získané
snímky.
   Fotografování zemského povrchu pro potřeby národního hospo-
dářství zajistí aparatura Priroda 5. Patří do ní fotografický
přístroj MKF-1000, panel řízení, ventilátor, dva iluminátory atd.

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.