NW145 1/144 R-7 Voskhod Zenit 2

                                                    Spy Satellite LV